Новости

29.04.2016 Информация для акционеров общества

 

                                               Додаток 38

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

Підтверджуюідентичністьелектронноїтапаперовоїформінформації, щоподаєтьсядоКомісії, тадостовірністьінформації, наданоїдлярозкриттявзагальнодоступнійінформаційнійбазіданихКомісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Васькiвський Сергiй Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

                        М.П.

27.04.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Коростенська райагропромтехнiка"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

05519267

4. Місцезнаходження емітента

11508 Житомирська область д/н м. Коростень вул. Чапаєва, буд. 3

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(04142) 43394 96306

6. Електронна поштова адреса емітента

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2016

 

(дата)

     

 

2. Річна інформація опублікована у

83 (2337) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

 

29.04.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.krapt.com.ua

в мережі Інтернет

29.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

 

Зміст

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

 

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. ПриміткиВ складi рiчної iнформацiї Емiтента цiнних паперiв вiдсутнi:

- Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - так як Товариство Лiцензiй не має.

-  Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - так як Емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб.

- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - так як посада корпоративного секретаря на пiдприємствi не передбачена.

- Iнформацiя про рейтингове агентство - так як Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку.

- Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв, так як в звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв не скликались i не проводились.

- Iнформацiя про дивiденди, так як рiшення про нарахування i виплату дивiдендiв загальними зборами акцiонерiв не приймалось, дивiденди не виплачувались.

- Iнформацiя про облiгацiї емiтента - так як Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало.

- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - так  як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.

- Iнформацiя про похiднi цiннi папери - так  як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.

- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - так як Товариство протягом звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй.

- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - так як Емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв

- Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - так як протягом звiтного перiоду особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало.

- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття - так як Емiтент випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснював.

- Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття - в зв'язку з їх вiдсутнiстю у Емiтента.

- Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - так як Емiтент iпотечнi сертифiкати не випускав.

- Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН - так як Емiтент сертифiкати ФОН не випускав.

- Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) - так як Емiтент подає текст аудиторського висновку (звiту) у складi регулярної рiчної iнформацiї.

- Звiт про стан об'єкта нерухомостi - так як Емiтент цiльовi облiгацiї не випускав.

- Рiчна фiнансова звiтнiсть - так як Емiтент складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

 

III. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування

 Публічне акцiонерне товариство "Коростенська райагропромтехнiка"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

 ААБ №517645

3. Дата проведення державної реєстрації

 20.01.1992

4.Територія (область)

 Житомирська область

5. Статутний капітал (грн.)

 584809.25

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

38

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

25.11

 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ І ЧАСТИН КОНСТРУКЦІЙ

 28.22 

 ВИРОБНИЦТВО ПІДІЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ 

 25.29

 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МЕТАЛЕВИХ БАКІВ, РЕЗЕРВУАРІВ І КОНТЕЙНЕРІВ

10. Органи управління підприємства

Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів заповнення інформації про органи управління емітента акціонерними товариствами не передбачено

       

 

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 Житомирське РУ ПАТ КБ "Приватбанк"

2) МФО банку

 311744

3) Поточний рахунок

 26001055901429

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 Відділення "Коростенське" ПАТ "ВТБ БАНК"

5) МФО банку

 311767

6) Поточний рахунок

 26007010179754

 

 

 

Последние новости

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Емкость- сборник из нержавеющ…

Емкость- сборник  из нержавеющей стали

Емкость сборник из нержавеющей стали AISI 304

Подробнее

Подогреватель емкостной СТД -3…

Подогреватель емкостной СТД -3071

Подогреватель емкостной СТД -3071 представляет собой кожухотрубный теплообменник горизонтального типа состоящий из: сварного целин...

Подробнее

Мини заправка для дизельного т…

Мини заправка для дизельного топлива, Мини АЗС 2,1 куб.м

Мини заправка для дизельного топлива купить у завода производителя КРАПТ  Резервуар Тип днища Конические ...

Подробнее

Зі святом!

Зі святом!

ПІБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ  станом на 29.04.2018                                                                              Додат...

Подробнее

Мини заправка для дизельного т…

Мини заправка для дизельного топлива

Модульная АЗС 10 куб.м с антивандальным шкафом   в исполнении резервуар одностенный,с  антивандальным шкафом,  топливо- роздаточн...

Подробнее

Производственно-технические услуги

  • 1
  • 2
Prev Next
Ремонт козловых кранов

Ремонт козловых кранов

Ремонт, монтаж, демонтаж, поставка, сервисное обслуживание, обследование, диагностика, покраска, поставка: кран балок, кранов мо...

Ремонт промышленных насосов

Ремонт промышленных насосов

Наши специалисты дадут новую жизнь для вашего насоса и предоставят полный комплекс услуг. Предлагаем следующие виды услуг: 1.Вво...

Ремонт электродвигателей

Ремонт электродвигателей

Электродвигатель — важный элемент производства любого товара вне зависимости от назначения. Двигатель — надежная составная прои...

Грузовые перевозки

Грузовые перевозки

              Грузовые перевозки, в т.ч. негабаритного груза. Вы ищете ответственного и проверенного временем подрядчика, а Ваш...

Услуги автокрана

Услуги автокрана

Услуги автокраном являются одним из самых восстребованных в ряду услуг строительной техники.     Поднятие груза на высоту, пере...

Нестандартное оборудование

Нестандартное оборудование

Мы рады предложить вам услуги по разработке устройств и механизмов, а также изготовлению и разработке нестандартного оборудования....