Новости

З Великоднем!

Привітання до свята 

Проміння тепле

сиплється з небес,

Вітаємо з Пасхою,

Христос Воскрес!

 

До уваги акціонерів

Додаток 38

до Положення

про розкриття інформації

емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

 

 

              29.04.2019

             (дата реєстрації емітентом
                  електронного документа)

 

               1

                  вихідний реєстраційний
                  номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

 

Генеральний директор

 

 

 

Васькiвський Сергiй Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2018 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Коростенська райагропромтехнiка"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

05519267

4. Місцезнаходження емітента

11508 Житомирська область д/н м. Коростень вул. Чапаєва, буд. 3

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(04142) 43394 96306

6. Адреса електронної пошти

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)

25.04.2019

15

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

21676262

Україна

DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

 

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://krapt.com.ua/novosti/210

 

29.04.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 


Зміст

 

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.

 

5. Інформація про рейтингове агентство.

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

 

7. Судові справи емітента.

 

8. Штрафні санкції емітента.

 

9. Опис бізнесу.

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

X

1) інформація про органи управління;

X

2) інформація про посадових осіб емітента;

X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;

X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

 

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління):

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;

X

2) інформація про розвиток емітента;

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

X

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

X

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

X

4) звіт про корпоративне управління:

X

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);

X

інформація про наглядову раду;

X

інформація про виконавчий орган;

X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

 

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

X

повноваження посадових осіб емітента.

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

X

1) інформація про випуски акцій емітента;

X

2) інформація про облігації емітента;

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

3) інформація про зобов'язання емітента;

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

 

26. Інформація вчинення значних правочинів.

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

 

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

 

32. Твердження щодо річної інформації.

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

 

41. Основні відомості про ФОН.

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

 

45. Правила ФОН.

 

46. Примітки.

X

 

 

 

Примітки : Примiтки :

 

В складi рiчної iнформацiї Емiтента цiнних паперiв вiдсутнi:

 

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. Емiтент в звiтному роцi не мав лiцензiй.

 

Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах. Емiтент станом на 31.12.2018 р. не брав участi в iнших юридичних особах

 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря. У Емiтента в звiтному роцi вiдсутня корпоративного секретаря.

 

Iнформацiя про рейтингове агентство. Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку.

 

Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента. Фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли емiтента вiдсутнi.

 

Судовi справи емiтента. В звiтному роцi судовi справи емiтента вiдсутнi.

 

Штрафнi санкцiї емiтента. Штрафнi санкцiї емiтента в звiтному роцi вiдсутнi.

 

Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. В звiтному роцi змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, не вiдбувалась.

 

Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй. В звiтному роцi змiна осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, не вiдбувалась.

 

Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй. В звiтному роцi змiна осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, не вiдбувалась.

 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента. Емiтент не здiйснював випуск облiгацiй.

 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом. Емiтент не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента. Емiтент не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв.

 

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв. Емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв.

 

Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду. Емiтент не здiйснював придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду.

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва). Емiтент не здiйснював емiсiю цiльових облiгацiй.

 

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента. У власностi працiвникiв емiтента вiдсутнi цiннi папери (крiм акцiй) такого емiтента.

 

 Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв. Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.

 

Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами. В звiтному роцi дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами не виплачувались, рiшення про їх виплату не приймались.

 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн грн.

 

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. В звiтному роцi рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв Емiтентом не приймались.

 

Iнформацiя вчинення значних правочинiв. В звiтному роцi значнi правочини Емiтентом не вчинялись, рiшення про їх вчинення не приймались.

 

Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. В звiтному роцi правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, Емiтентом не вчинялись, рiшення про їх вчинення не приймались.

 

Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть. В звiтному роцi були вiдсутнi особи, заiнтересованi у вчиненнi Товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та були вiдсутнi обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть.

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). Емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв.

 

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента. У Емiтента вiдсутня iнформацiя про наявнiсть  корпоративних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками) Публiчного акцiонерного товариства  "Коростенська райагропромтехнiка".

 

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. Емiтент не володiє iнформацiєю про наявнiсть будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.

 

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй. Випуск iпотечних облiгацiй Емiтентом не здiйснювався

 

Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття; вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року. Емiтент випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснював.

 

Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття. - Простроченi боржником строки сплати чергових платежiв за кредитними договорами вiдсутнi.

 

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - Емiтент iпотечнi сертифiкати не випускав.

 

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення. Документами Публiчного акцiонерного товариства  "Коростенська райагропромтехнiка" будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, не передбаченi. В звiтному роцi будь-якi винагороди або компенсацiї посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не виплачувались.

 

Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента. Будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента вiдсутнi.

 

Основнi вiдомостi про ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН. Правила ФОН - Емiтент сертифiкати ФОН не випускав.

 

Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою). Емiтент не проводив аудит за 2018 р., зважаючи на вiдсутнiсть грошових коштiв та важкий фiнансово-економiчний стан. Але керiвництво Товариства впевнене в достовiрностi даних фiнансової звiтностi за 2018 р. 

 

Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - Протягом звiтного перiоду особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери не виникала.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування

 Публічне акцiонерне товариство "Коростенська райагропромтехнiка"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

 ААБ №517645

3. Дата проведення державної реєстрації

 20.01.1992

4.Територія (область)

 Житомирська область

5. Статутний капітал (грн.)

 584809.25

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

6

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

25.11

 ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ І ЧАСТИН КОНСТРУКЦІЙ

 28.22 

 ВИРОБНИЦТВО ПІДІЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ 

 25.29

 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МЕТАЛЕВИХ БАКІВ, РЕЗЕРВУАРІВ І КОНТЕЙНЕРІВ

 

 

       

 

 

 

10. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 Житомирське РУ ПАТ КБ "Приватбанк"

2) МФО банку

 311744

3) Поточний рахунок

 26001055901429

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 Житомирське РУ ПАТ КБ "Приватбанк"

5) МФО банку

 311744

6) Поточний рахунок

 26005055925713

 

 18. Опис бізнесу

 

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 

Дочiрнi пiдприємства, фiлiї та представництва вiдсутнi. Поточне управління діяльністю Товариства здійснює генеральний директор, який підзвітний загальним зборам акціонерів та наглядовій раді Товариства. Змiн в органiзацiйнiй структурi пiдприємства у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 6 чол.; позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом, - немає; працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - немає.

Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збільшився на 15 тис.грн. i склав 425 тис.грн.

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї.

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

 

Емітент не входить до складу об'єднань підприємств.

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

 

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї Емiтента з боку третiх осiб не надходили.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

 

Товариство не застосовувало зміни в облікових політиках в 2018 році порівняно із обліковими політиками, які Товариство використовувало для складання фінансової звітності за період, що закінчився 31 грудня 2017 року.

Основні положення облікової політики:

Дебіторська заборгованість - це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання.

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.

Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з використанням  щорічних норм встановлених податковим кодексом :

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

 

Товариство тривалий час працює на ринку металоконструкцiй. В перелiку продукцiї, що випускається: машини та устаткування, будiвельнi збiрнi металоконструкцiї, пiдiймальне та вантажно-розвантажувальне устаткування, резервуари, конструкцiї нестандартних розмiрiв, iншi вироби з металу. Пiдприємство займається виробництвом та ремонтом сiльгосптехнiки та устаткування. Надає послуги з автоперевезень вантажним транспортом. Сiльгосподарська технiка, запасні частини що виробляється пiдприємством, реалiзовуються в межах України

Перспективнiсть виконання робiт та надання послуг Товариства залежить вiд рiвня попиту на послуги, що надаються пiдприємством. Дiяльнiсть Товариства не залежить вiд сезонного фактору. Основним ринком збуту послуг i робiт, що виконує Товариство, є м. Житомир i Житомирська область.

Основнi клiєнти -  ПрАТ "Коростенський індустріальний парк", КП "Водоканал", ТОВ НВО "Нафтохім", ТОВ "Єврогазсервіс".

Основнi ризики в дiяльностi емiтента пов'язанi з несвоєчасними платежами замовникiв, зростанням цiн на сировину i матерiали. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв полягають у вивченнi кон'юнктури ринку, перевiрцi платоспроможностi клiєнтiв.

Захист дiяльностi пiдприємства, розширення виробництва та ринкiв збуту полягає у вивченнi нових технологiй, постiйному покращеннi якостi робiт, що надаються.

Канали збуту робiт Емiтента - шляхом укладання договорiв з iснуючими клiєнтами та шляхом залучення нових клiєнтiв. Методи продажу, якi використовує емiтент - зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з Товариством за рахунок оптимальної цiни на роботи i послуги, високої якостi виконуваних робiт.

Сировина, яка використовується Емiтентом, купується у постачальникiв, сировина є доступною завдяки її широкому асортименту, проте цiни на сировину постiйно зростають.

Стан розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, характеризується постiйним зростанням, появою нових технологiй, використанням в роботi нових матерiалiв.

Рiвень впровадження нових технологiй та товарiв залишається низьким iз-за їх високої цiни.

Конкуренцiя в галузi є високою iз-за достатньої кiлькостi пiдприємств, що виконують аналогiчнi роботи i послуги, що i Емiтент.

Особливiстю продукцiї (послуг) емiтента є висока якiсть та постiйне зростання собiвартостi внаслiдок збiльшення цiн на сировину i матерiали.

Перспективнi плани розвитку емiтента полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi робiт.

Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання, як правило, не перевищує 20 осiб.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 

Протягом останнiх 5 рокiв Товариством були вiдчуженi активи, якi застарiли та у використаннi яких Товариство не має потреби, а саме - iншi вiдчуження активiв не здiйснювались. Що стосується придбань основних засобiв, то були придбанi компресор вартiстю 7 тис.грн., бензопила вартiстю 1,6 тис.грн., акумулятор вартiстю 1,7 тис.грн., котел КОВСГДДВ 100,0 кВт вартістю 32,0 тис. грн., зварювальний напівавтомат вартістю 22,8 тис. грн., зварювальний аппарат ARC -315 (380В) вартістю 6,8 тис. грн., зварювальний інверторний апарат ARC  315 вартістю 6,5 тис. грн., зварювальний напівавтомат вартістю 18,2 тис. грн. Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй та здiйснення нових придбань активiв iз-за їх високої вартостi.

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

 

Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Оренда основних засобiв Товариством не здiйснюється, також в звiтному перiодi не було значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв. Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства, ступiнь використання обладнання в середньому складає 60-80 вiдсоткiв. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. На даний час Товариство не має планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

 

Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть емiтента, є несвоєчаснi розрахунки замовникiв за виконанi роботи, а також частi змiни в податковому законодавствi.

Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень Товариством не вивчена.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

 

Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок отриманих коштiв вiд виконаних робiт, наданих послуг на умовах госпрозрахунку. Кредити банкiв Товариством не залучаються. Робочий капiтал достатнiй i в цiлому вiдповiдає поточним потребам пiдприємства, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

 

Товариство не має укладених, але не виконаних договорiв, тому iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв вiдсутня.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

 

В наступних роках Товариство планує здiйснювати заходи, направленi на розширення виробництва, реконструкцiю основних засобiв, полiпшення фiнансового стану, а саме - освоєння нових видiв робiт, залучення нових клiєнтiв, ремонт технiки i обладнання. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчання кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

 

Товариство не здiйснює i не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на дослiдження та розробки за звiтний перiод вiдсутнi.

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

 

 


IV. Інформація про органи управління

 

Орган управління

Структура

Персональний склад

Наглядова рада

Голова Наглядової ради та двоє членів Наглядової ради

Голова Наглядової ради Фiрма "Алан" в особi Легенчука Миколи Iвановича

Член Наглядової ради Шляга Анатолiй Станiславович

Член Наглядової ради Васькiвська Ганна Андрiївна

Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган)

Генеральний директор

Васькiвський Сергiй Володимирович

Ревізійна комісія (орган контролю)

Голова Ревізійної комісії та двоє членів Ревізійної комісії

Голова Ревізійної комісії Багiрова Олена Василiвна

 

 


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

1) Посада

Генеральний директор

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Васькiвський Сергiй Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1965

5) Освіта**

вища

6) Стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

Фiрма автосервiсу "Алан"

02779424

директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2002 безстроково

9) Опис    До повноважень посадової особи як генерального директора вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, представлення його iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями. Обов'язками генерального директора є органiзацiя виконання завдань, наданих загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товарситва. Загальний стаж роботи посадової особи складає 32 роки. Протягом останніх 5 років обіймав посаду генерального директора. В звiтному роцi генеральний директор Товариства не змiнювався. Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої в звітному році винагороди посадовій особі - 76852 грн. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.

 

1) Посада

Голова Наглядової ради (акціонер)

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фiрма "Алан" в особi Легенчука Миколи Iвановича

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1962

5) Освіта**

середня спецiальна

6) Стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

Мале пiдприємство фiрма автосервiсу "Алан"

02779424

Директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.12.2011 на 3 роки

9) Опис    До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради вiдноситься захист прав акцiонерiв Товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу. Обов'язками голови Наглядової ради є координацiя дiяльностi Наглядової ради для належного виконання Наглядовою радою своїх функцiй, зокрема скликання засiдань наглядової ради, головування на них, затвердження порядку денного засiдань, органiзацiя ведення протоколiв засiдань наглядової ради. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товарситва. Загальний стаж роботи М.I. Легенчука складає 26 років. Протягом останніх 5 років М.І. Легенчук обіймав посаду директора. В звiтному роцi голова Наглядової ради не змiнювався. Повноваження голови Наглядової ради припинились 27.12.2014 р. в зв"язку із закінченням терміну обрання. Так як рішення про переобрання Наглядової ради після вказаної дати не приймалось, посадова особа продовжує виконувати обов"язки голови Наглядової ради Товариства. Посадовi особи Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не мають. Винагороду за виконання обов'язкiв голови Наглядової ради  посадова особа в звiтному роцi не отримувала. М.І. Легенчук обiймає посаду директора Малого пiдприємства фiрми автосервiсу "Алан" (Житомирська обл., м. Коростень, вул.Чапаєва, буд.3, ідентифікаційний код юридичної особи 02779424). Посадова особа є акцiонером (не є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором).

 

1) Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Багiрова Олена Василiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1973

5) Освіта**

середня

6) Стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

д/н

д/н

не працювала, попереднi посади вiдсутнi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2002 не визначено

9) Опис    До повноважень голови Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками голови Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товарситва. Трудовий стаж i посади, які займала особа протягом останніх 5 років, вiдсутнi. В звiтному роцi голова Ревiзiйної комiсiї Товариства не змiнювалась. Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Винагороду за виконання обов'язкiв голови Ревізійної комісії посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.

 

1) Посада

Член Наглядової ради (акціонер)

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шляга Анатолiй Станiславович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1955

5) Освіта**

середня

6) Стаж роботи (років)**

46

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПАТ "Коростенська райагропромтехнiка"

05519267

начальник цеху

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.12.2011 на 3 роки

9) Опис    До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься захист прав акцiонерiв Товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства, дiяти в iнтересах Товариства. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товарситва. Загальний стаж роботи посадової особи складає 46 років. Протягом останніз 5 років обіймав посаду начальника цеху по ремонту двигунів. В звiтному роцi змiн щодо даного члена Наглядової ради Товариства не було. Повноваження даного члена Наглядової ради припинились 27.12.2014 р. в зв"язку із закінченням терміну обрання посадової особи. Так як рішення про переобрання Наглядової ради після вказаної дати не приймалось, посадова особа продовжує виконувати обов"язки члена Наглядової ради Товариства. Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Винагороду за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа є акцiонером (не є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором).

 

1) Посада

Член Наглядової ради (акціонер)

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Васькiвська Ганна Андрiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1939

5) Освіта**

вища

6) Стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

Попередні посади відсутні

д/н

пенсiонер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.12.2011 на 3 роки

9) Опис    До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься захист прав акцiонерiв Товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства, дiяти в iнтересах Товариства. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товарситва. Загальний стаж роботи посадової особи складає 31 рік. Протягом останніх 5 років посад не обіймала. В звiтному роцi змiн щодо даного члена Наглядової ради Товариства не було. Повноваження даного члена Наглядової ради припинились 27.12.2014 р. в зв"язку із закінченням терміну обрання посадової особи. Так як рішення про переобрання Наглядової ради після вказаної дати не приймалось, посадова особа продовжує виконувати обов"язки члена Наглядової ради Товариства. Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Винагороду за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа є акцiонером (не є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором).

 

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лось Віктор Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1974

5) Освіта**

вища

6) Стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПАТ "КРАПТ"

05519267

заступник генерального директора з виробництва

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2002 не визначено

9) Опис    До повноважень члена Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товарситва. Протягом останніх 5 років обіймав посаду заступника генерального директора з виробництва. Загальний стаж роботи складає 25 років. В звiтному роцi змін щодо даного члена Ревiзiйної комiсiї Товариства не було. Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Винагороду за виконання обов'язкiв члена Ревізійної комісії посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.

 

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Капітула Степан Савич

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) Рік народження

1950

5) Освіта**

середня

6) Стаж роботи (років)**

43

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ПАТ "КРАПТ"

05519267

електрогазозварювальник

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.03.2002 не визначено

9) Опис    До повноважень члена Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товарситва. Протягом останніх 5 років обіймав посаду електрогазозварювальника. Загальний стаж роботи складає 43 роки. В звiтному роцi змін щодо даного члена Ревiзiйної комiсiї Товариства не було. Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Винагороду за виконання обов'язкiв члена Ревізійної комісії посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.

 

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

 

  Привілейовані

іменні

 

1

2

3

4

5

6

7

Генеральний директор

Васькiвський Сергiй Володимирович

 

898530

38.41124264023

898530

0

Голова Наглядової ради

Фiрма "Алан" в особi Легенчука Миколи Iвановича

 

41625

1.77942636851

41625

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Багiрова Олена Василiвна

 

2000

0.08549796365

2000

0

Член Наглядової ради

Шляга Анатолiй Станiславович

 

2000

0.08549796365

2000

0

Член Наглядової ради

Васькiвська Ганна Андрiївна

 

240

0.01025975564

240

0

Член Ревізійної комісії

Лось Віктор Олександрович

 

2000

0.08549796365

2000

0

Член Ревізійної комісії

Капітула Степан Савич

 

2000

0.08549796365

2000

0

Усього

948395

40.54292061899

948395

0

 


VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Мале пiдприємство фiрма автосервiсу "Алан"

02779424

11508 Житомирська область д/н м. Коростень вул.Чапаєва, буд.3

  1.779426368510

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Станом на 31.12.2018 року загальна кiлькiсть акцiонерiв - фiзичних осiб складає 301 оcоба

 98.220573631490

Усього

100.000000000000

 


VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

 


 

2. Інформація про розвиток емітента.

На пiвденно-захiднiй окраїнi м. Коростеня, недалеко вiд єврейського кладовища, було розташовано господарство Ковальчука А.Ф. Пiсля Жовтневої революцiї його виселили i його володiння вiдiйшли в Комуну "Червоний коростенець", яка об'єдналась з колгоспом iм. Чапаєва, керiвництво його перейшло в iнше село, будiвлi Ковальчука передали в розпорядження Коростенської МТС. В умовах минулих рокiв значно виросло значення РО "Сiльгосптехнiка", як органiзатора технiчної готовностi МТП, механiзацiї твариницьких ферм, заберпечення колгоспiв технiкою, запасними частинами до сiльгосптехнiки. В процесі приватизації на базі сільгосптехніки було створено Відкрите акціонерне товариство "Коростенська райагропромтехніка". На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" за рішенням вищого органу Товариства змінено найменування підприємства на Публічне акціонерне товариство "Коростенська райагропромтехніка". Протягом дiяльностi Товариства та в звiтному роцi рiшення про реорганiзацiю Товариства (злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл) не приймались.


 

3. Інформаціяпроукладеннядеривативівабовчиненняправочинівщодопохіднихціннихпаперівемітентом, якщоцевпливаєнаоцінкуйогоактивів, зобов'язань, фінансовогостануідоходівабовитратемітента

Емітетом не укладалися деривативи, не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.


 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

 

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;

-  оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;

- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків.

Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.


 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

 

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах  економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.


4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

 

Емітентом власний Кодекс корпоративного управління протягом строку його діяльності не приймався.


 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

 

Емітент не приймав рішень про добровільне застосовування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого (інших) кодексів корпоративного управління.


 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

 

Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління Емітентом не застосовується.


 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

 

Емітентом власний Кодекс корпоративного управління протягом строку його діяльності не приймався. Емітент не приймав рішень про добровільне застосовування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого (інших) кодексів корпоративного управління.


3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

 

 

Дата проведення

 

Кворум зборів

0

Опис

В звітному році загальні збори акціонерів не скликались і не проводились

 

 

 


 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше

Iншi данi вiдсутнi

       

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток    

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)                       

X

 

Підняттям рук                                         

 

X

Інше

Iншi данi вiдсутнi

       

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій  

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше

Позачерговi збори не скликались

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Вимоги про скликання позачергових загальних зборів акціонерами не подавались.

Інше (зазначити)

Протягом останніх трьох років позачергові збори акціонерів не скликались

       

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Протягом останніх трьох років чергові збори акціонерів не скликались

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

Протягом останніх трьох років позачергові збори акціонерів не скликались

 


4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

 

(осіб)

кількість членів наглядової ради - акціонерів

3

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів

0

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів

0

 

Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ?

 

Так

Ні

З питань аудиту

 

X

З питань призначень                   

 

X

З винагород

 

X

Інші (запишіть)                                       

Комітети у складі Наглядової ради не створювались

       

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

Комітети у складі Наглядової ради не створювались

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Комітети у складі Наглядової ради не створювались

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

Так*

Ні*

Фiрма "Алан" в особi Легенчука Миколи Iвановича

Голова Наглядової ради

 

X

Шляга Анатолiй Станiславович

Член Наглядової ради

 

X

Васькiвська Ганна Андрiївна

Член Наглядової ради

 

X

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі              

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту                 

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)          

 

X

Відсутність конфлікту інтересів                       

 

X

Граничний вік                                         

 

X

Відсутні будь-які вимоги                               

X

 

Інше (запишіть)                                                                         

Iншi данi вiдсутнi

       

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства 

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                         

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

 

Інше (запишіть)                                                                         

Iншi данi вiдсутнi

       

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

В зв"язку із закінченням терміну обрання голови і членів Наглядової ради в звітному році засідання Наглядової ради Товариства не проводились, рішення Наглядовою радою в звітному році не приймались

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою                          

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди         

X

 

Інше                                     

Винагорода не передбачена

       

 


Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Генеральний директор Васьківський Сергій Володимирович

Керiвництво дiяльнiстю Товариства, представлення його iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями, управління поточною діяльністю Товариства згідно норм Статуту та Положення про виконавчий орган.

Опис

Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства та здійснює свої повноваження одноосібно.

 


Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

 

Наглядова рада складається з голови та двох членiв, це i є її структурою. Для кожного члена наглядової ради немає окремо визначених функцiональних обов'язкiв. Функцiональнi обов'язки членiв Наглядової ради визначенi Статутом. Крiм того, Голова Наглядової ради Товариства має права скликати засiдання Наглядової ради та головувати на них, затверджувати порядок денний засiдань, iнiцiювати створення в Наглядовiй радi постiйних або тимчасових комiтетiв з питань аудиту та з питань iнформацiйної полiтики Товариства.

При прийняттi рiшень Наглядовою радою кожний член Наглядової ради має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень право вирiшального голосу має голова Наглядової ради.

В звiтному роцi дiяльнiсть наглядової ради фактично не проводилась (в зв"язку з тим, що термін дії повноважень голови і членів Наглядової ради закінчився) і тому не зумовлювила змiн у фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства.

Кожний з членiв наглядової ради Товариства є незалежним у прийняттi ним рiшень, члени наглядової ради не є посадовими особами iнших юридичних осiб, iнформацiя про їх iншу дiяльнiсть у Емiтента вiдсутня.

Емiтент вважає, що кожний з членiв Наглядової ради Товариства в достатнiй мiрi є компетентним та ефективним. Комiтети у складi Наглядової ради не створювались. Емiтент вважає, що Наглядова рада в цiлому в звiтному роцi виконувала поставленi їй цiлi.

Виконавчий орган Товариства - генеральний директор (одноосібний орган). В звітному році змін у структурі виконавчого органу не відбувалось. Функціональні обов'язки виконавчого органу визначені Статутом Товариства. У Емітента відсутні дані щодо визначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. В цілому діяльність Товариства в звітному році була збитковою, проте відсутня інформація про ступінь впливу саме діяльності виконавчого органу на результати фінансово-господарської діяльності Товариства, його компетентності та ефективності.

 

 


5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії  3 осіб.

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                     

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планівдіяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розмірувинагороди для голови тачленів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розмірувинагороди для головита членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення пропритягнення до майновоївідповідальності членіввиконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення прододатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення провикуп, реалізацію тарозміщення власних акцій

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора     

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфліктінтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні Так

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
  Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів               

X

 

Положення про наглядову раду                          

X

 

Положення про виконавчий орган 

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  

 

X

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                      

X

 

Положення про акції акціонерного товариства           

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку              

 

X

Інше (запишіть)                                        

Iншi данi вiдсутнi

       

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет cторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Так

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі                                

 

X

Менше ніж раз на рік                                  

 

X

Раз на рік                                            

X

 

Частіше ніж раз на рік                                

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів   

 

X

Наглядова рада                                        

X

 

Виконавчий орган                      

 

X

Інше (зазначити)                                       

Iншi данi вiдсутнi

       

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи                                  

X

 

За дорученням загальних зборів                        

 

X

За дорученням наглядової ради                          

 

X

За зверненням виконавчого органу                      

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                  

 

X

Інше (запишіть)                                       

Iншi данi вiдсутнi

       


6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

1

Васьківська Наталя Григорівна

д/н

29.7600029

2

Васьківський Сергій Володимирович

д/н

38.4112426

 


8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Наглядова рада обирається та відкликається Загальними зборами. Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування у кількості трьох осіб строком на 3 роки. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів. З моменту обрання повного складу Наглядової ради повноваження попереднього складу Ради припиняються, а попередній склад Наглядової ради вважається відкликаним. В цьому випадку окреме голосування з питання припинення повноважень попереднього складу наглядової ради і окреме рішення Загальних зборів не вимагаються.

Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов'язки до закінчення строку повноважень Наглядової ради та/або доки не набуде повноважень новообраний склад Наглядової ради, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень Наглядової ради чи окремих її членів.

Повноваження членів Наглядової ради припиняються в разі прийняття рішення про припинення їх повноважень, обрання нового складу ради та в інших випадках, визначених чинним законодавством, цим Статутом та договором, укладеним Товариством з членом Ради.

Голова наглядової ради Товариства обирається на першому засіданні Ради членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Генеральний директор обирається Наглядовою радою. Строк, на який обирається Генеральний директор, визначається Наглядовою радою. Рішення про обрання Генерального директора одночасно є рішенням про відкликання особи, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу до цього часу.

Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законом, цим Статутом, а також укладеним з ним контрактом. Зокрема, повноваження Генеральний директора припиняються достроково у разі:

- подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень;

- його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім;

- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним своїх обов'язків;

- відкликання його за рішенням Наглядової ради;

- визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Генеральний директора незадовільною;

- настання інших обставин, передбачених чинним законодавством, договором (контрактом), укладеним між Товариством та Генеральним директором.

Ревізійна комісія обираються Загальними зборами акціонерів у складі трьох осіб строком на три роки. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається на Загальних зборах, обраним на посаду голови Ревізійної комісії є той член Ревізійної комісії, який набрав найбільшу кількість голосів серед інших кандидатів під час обрання Ревізійної комісії. Дострокове припинення повноважень, переобрання голови і членів Ревізійної комісії здійснюється Загальними зборами.

 

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - внутрішніми документами Товариства не передбачені будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.


9) повноваження посадових осіб емітента

 

Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів зокрема:

отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації на її запит; вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, має право відкривати Загальні збори, а також виконує інші повноваження, надані йому Загальними зборами акціонерів.

Генеральний директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, відкривати рахунки в установах банків та проводити операції по них (в межах, встановлених законодавством, Статутом та рішеннями органів управління Товариства), підписувати всі необхідні для цього документи видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Генеральний директор Товариства має право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

- в межах визначених повноважень вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

- вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

- має інші права, передбачені чинним законодавством, рішеннями відповідних органів Товариства та Статутом.

Голова і члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов'язків, зокрема  мають такі права:

-  право доступу у приміщення Товариства;

- право вимагати надання фінансових, бухгалтерських та інших документів, необхідних для проведення перевірок і розслідувань;

- право залучати до проведення перевірки незалежних аудиторів;

- право отримувати письмові пояснення від інших посадових осіб та працівників Товариства;

- право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу;

- право отримувати винагороду в розмірах та порядку, встановленими Загальними зборами.

 


10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

 

Емiтент не залучав аудитора для висловлення думки щодо звіту про корпоративне управління за 2018 р., зважаючи на вiдсутнiсть грошових коштiв та важкий фiнансово-економiчний стан. Але керiвництво Товариства впевнене в достовiрностi даних звіту про корпоративне управління за 2018 рік.


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

  привілейовані

іменні

Васьківський Сергій Володимирович

898530

38.41124264023

898530

0

Васьківська Наталя Григорівна

696157

29.76000294113

696157

0

Усього

1594687

68.17124558135799

1594687

0

 


X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

1

2

3

4

5

Акції прості іменні

2339237

0.25

Кожна проста акція Товариства надає її власнику - акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права:

брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати кандидатури для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; право на отримання дивідендів; право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства; право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому законом. Акціонер має право вільно розпоряджатися ними, зокрема продати або іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб; вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. В разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій акціонер має право на відшкодування завданих йому збитків внаслідок таких дій (бездіяльності) з боку Товариства; вимагати у встановленому законодавством порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; оскаржувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства в разі порушення таким рішенням прав та охоронюваних законом інтересів акціонера; переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій в процесі приватного розміщення акцій; акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

Акціонери Товариства зобов'язані: дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені даним Статутом та рішеннями відповідних органів Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

 

Публiчна пропозицiя та/або допуск до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не здійснювались.

Примітки

Інші дані відсутні

 

 


XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

05.07.2011

54/06/1/11

Житомирське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000124770

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

0.25

2339237

584809.25

100.000000000000

Опис

В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Емiтента до лiстингу не включенi. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Публiчна пропозицiя та/або допуск до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не здійснювались. Емітентом випущені лише прості іменні акції бездокументарної форми існування, випуск інших цінних паперів Товариством не здійснювався.

 


 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

 

  Привілейовані

іменні

 

1

2

3

4

5

Васьківський Сергій Володимирович

898530

38.41124264023

898530

0

Усього

898530

38.41124264023

898530

0

 


10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

05.07.2011

54/06/1/11

UA4000124770

2339237

584809.25

1225521

0

0

Опис

За даними Емітента голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, відсутні. За даними Емітента голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні.

 


   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

513.000

481.000

0.000

0.000

513.000

481.000

- будівлі та споруди

488.000

458.000

0.000

0.000

488.000

458.000

- машини та обладнання

25.000

23.000

0.000

0.000

25.000

23.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

513.000

481.000

0.000

0.000

513.000

481.000

 

Пояснення :  Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 25 рокiв, машинами i обладнаннями - 18 рокiв. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення господарської дiяльностi Товариства. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 5564 тис.грн., ступiнь їх зносу - 91,36 %, ступiнь їх використання в середньому 60-80%, сума нарахованого зносу - 5083 тис.грн. Зміна вартостi основних засобiв на кiнець року порівняно з їх вартістю на початок року зумовлена нарахуванням амортизацiї за рік на суму 32 тис.грн. Обмежень на використання майна Емiтента немає.

 


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

2876

2896

Статутний капітал (тис.грн.)

585

585

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

585

585

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(2876.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(585.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

       

 


3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

 

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

Податкові зобов'язання

Х

0.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання та забезпечення

Х

680.00

Х

Х

Усього зобов'язань та забезпечень

Х

680.00

Х

Х

Опис

В таблицi наведено iнформацiю про зобов"язання Товариства станом на 31.12.2018 року.

           

 


6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство Нацiональний Депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107 м. Київ Шевченківський район м. Київ вул. Тропініна, буд.7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

5910424

Вид діяльності

Національний Депозитарій України забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не ліцензується.

Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй України" здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Екаунт"

Організаційно-правова форма

Приватне пiдприємство

Ідентифікаційний код юридичної особи

31133478

Місцезнаходження

10008 Житомирська область Корольовський район м. Житомир Новий Бульвар, буд.9, оф.1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2429

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0412 421496

Факс

421497

Вид діяльності

Аудиторська діяльність

Опис

Приватним Підприємством "Аудиторською фірмою "Екаунт" в звітному році проведено аудит  фінансового звіту Товариства за 2017 рік

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Зберiгач-Капiтал"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код юридичної особи

36859362

Місцезнаходження

10008 Житомирська область Корольовський район м. Житомир Новий Бульвар. буд.9, оф.1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ 286663

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

Міжміський код та телефон

0412 421496

Факс

421497

Вид діяльності

Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис

ТОВ "Зберігач-Капітал" є депозитарною установою, в якій були відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Емітента в процесі дематеріалізації

 

 

 

 

Последние новости

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Восстановление, ремонт, покрас…

Восстановление, ремонт, покраска автоцистерн из различных марок сталей

     Восстановление, ремонт автоцистерн из различных марок сталей - алюминий, нержавейка, углеродистая сталь.             Завод К...

Подробнее

Емкости из нержавеющей стали- …

Емкости из нержавеющей стали- посетите обновленную страничку

приглашаем посетить страницу http://krapt.com.ua/emkosti-iz-nerzhaveyushchej-stali

Подробнее

Мобильная заправка 0,96 куб.м-…

Мобильная заправка 0,96 куб.м- новинка производства

Компания КРАПТ производит  продукцию Заправочный модуль, резервуар АЗС, Мини АЗС, Модульная АЗС, Мобильная АЗС, Мобильная заправка...

Подробнее

З Великоднем!

З Великоднем!

Привітання до свята  Проміння тепле сиплється з небес, Вітаємо з Пасхою, Христос Воскрес!   До уваги акціонерів Дод...

Подробнее

Мини заправочные станции, мини…

Мини заправочные станции, мини заправки, Модульные АЗС купить у производителя КРАПТ

Купить  в Украине Мини заправка, Заправочный модуль, резервуар АЗС, Мини АЗС, Модульная АЗС, Мобильная АЗС, Мобильная заправка, Ми...

Подробнее

Производственно-технические услуги

  • 1
  • 2
Prev Next
Ремонт козловых кранов

Ремонт козловых кранов

Ремонт, монтаж, демонтаж, поставка, сервисное обслуживание, обследование, диагностика, покраска, поставка: кран балок, кранов мо...

Ремонт промышленных насосов

Ремонт промышленных насосов

Наши специалисты дадут новую жизнь для вашего насоса и предоставят полный комплекс услуг. Предлагаем следующие виды услуг: 1.Вво...

Ремонт электродвигателей

Ремонт электродвигателей

Электродвигатель — важный элемент производства любого товара вне зависимости от назначения. Двигатель — надежная составная прои...

Грузовые перевозки

Грузовые перевозки

              Грузовые перевозки, в т.ч. негабаритного груза. Вы ищете ответственного и проверенного временем подрядчика, а Ваш...

Услуги автокрана

Услуги автокрана

Услуги автокраном являются одним из самых восстребованных в ряду услуг строительной техники.     Поднятие груза на высоту, пере...

Нестандартное оборудование

Нестандартное оборудование

Мы рады предложить вам услуги по разработке устройств и механизмов, а также изготовлению и разработке нестандартного оборудования....