Новости

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 р.

 Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Васькiвський Сергiй Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2013

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

 

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

Публiчне акцiонерне товариство "Коростенська райагропромтехнiка"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Публічне акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

05519267

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

Житомирська , д/н, 11508, м. Коростень, вул. Чапаєва, буд. 3

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(04142) 43394 96306

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2013

 

(дата)

 

 

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 78 (1582)

 

23.04.2013

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

 

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.krapt.com.ua

в мережі Інтернет

29.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

 

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

 

7. Інформація про дивіденди

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

 

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

30. Примітки

В складi рiчної iнформацiї Емiтента вiдсутнi: - Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - так як Товариство Лiцензiй не має. - Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств - так як Емiтент не входить до складу об"єднань. - Iнформацiя про рейтингове агентство - так як Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку, у статутному капiталi емiтента вiдсутня державна частка, емiтент не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища. - Iнформацiя про органи управлiння емiтента - так як заповнення даного пiдроздiлу рiчної iнформацiї акцiонерними товариствами не передбачено. - Iнформацiя про дивiденди, так як рiшення про нарахування i виплату дивiдендiв загальними зборами акцiонерiв не приймалось, дивiденди не виплачувались. - Iнформацiя про облiгацiї емiтента - так як Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало. - Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - так як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. - Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - так як Товариство протягом звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй. - Iнформацiя про похiднi цiннi папери - так як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - так як Емiтент не здiйснює дiяльнiсть, що характеризується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. - Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв, так як випущенi Емiтентом цiннi папери iснують в бездокументарнiй формi. - Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - так як протягом звiтного перiоду особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало. - Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - так як Товариство випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювало. - Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - так як Товариство випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало. - Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН - так як Товариство сертифiкати ФОН не випускало. - Звiт про стан об'єкта нерухомостi - так як Товариство цiльовi облiгацiї не розмiщувало. - Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, так як Емiтент складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. - Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв, так як в звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв не скликались i не проводились. - Копiя протоколу загальних зборiв емiтента, що проводились в звiтному роцi - так як загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi не скликались i не проводились.

     


 

Последние новости

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Восстановление, ремонт, покрас…

Восстановление, ремонт, покраска автоцистерн из различных марок сталей

     Восстановление, ремонт автоцистерн из различных марок сталей - алюминий, нержавейка, углеродистая сталь.             Завод К...

Подробнее

Емкости из нержавеющей стали- …

Емкости из нержавеющей стали- посетите обновленную страничку

приглашаем посетить страницу http://krapt.com.ua/emkosti-iz-nerzhaveyushchej-stali

Подробнее

Мобильная заправка 0,96 куб.м-…

Мобильная заправка 0,96 куб.м- новинка производства

Компания КРАПТ производит  продукцию Заправочный модуль, резервуар АЗС, Мини АЗС, Модульная АЗС, Мобильная АЗС, Мобильная заправка...

Подробнее

З Великоднем!

З Великоднем!

Привітання до свята  Проміння тепле сиплється з небес, Вітаємо з Пасхою, Христос Воскрес!   До уваги акціонерів Дод...

Подробнее

Мини заправочные станции, мини…

Мини заправочные станции, мини заправки, Модульные АЗС купить у производителя КРАПТ

Купить  в Украине Мини заправка, Заправочный модуль, резервуар АЗС, Мини АЗС, Модульная АЗС, Мобильная АЗС, Мобильная заправка, Ми...

Подробнее

Производственно-технические услуги

  • 1
  • 2
Prev Next
Ремонт козловых кранов

Ремонт козловых кранов

Ремонт, монтаж, демонтаж, поставка, сервисное обслуживание, обследование, диагностика, покраска, поставка: кран балок, кранов мо...

Ремонт промышленных насосов

Ремонт промышленных насосов

Наши специалисты дадут новую жизнь для вашего насоса и предоставят полный комплекс услуг. Предлагаем следующие виды услуг: 1.Вво...

Ремонт электродвигателей

Ремонт электродвигателей

Электродвигатель — важный элемент производства любого товара вне зависимости от назначения. Двигатель — надежная составная прои...

Грузовые перевозки

Грузовые перевозки

              Грузовые перевозки, в т.ч. негабаритного груза. Вы ищете ответственного и проверенного временем подрядчика, а Ваш...

Услуги автокрана

Услуги автокрана

Услуги автокраном являются одним из самых восстребованных в ряду услуг строительной техники.     Поднятие груза на высоту, пере...

Нестандартное оборудование

Нестандартное оборудование

Мы рады предложить вам услуги по разработке устройств и механизмов, а также изготовлению и разработке нестандартного оборудования....