Новости

Річна інформація емітента цінних паперів 2014

 

                   Додаток 38

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                                             цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

Підтверджуюідентичністьелектронноїтапаперовоїформінформації, щоподаєтьсядоКомісії, тадостовірністьінформації, наданоїдлярозкриттявзагальнодоступнійінформаційнійбазіданихКомісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Васькiвський Сергiй Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

                        М.П.

30.04.2015

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Коростенська райагропромтехнiка"

2. Організаційно-правова форма емітента

Публiчне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

05519267

4. Місцезнаходження емітента

11508 Житомирська область д/н м. Коростень вул. Чапаєва, буд. 3

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(04142) 43394 96306

6. Електронна поштова адреса емітента

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2015

 

(дата)

     

 

2. Річна інформація опублікована у

81 (2085) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

 

29.04.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.krapt.com.ua

в мережі Інтернет

30.04.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

 

Зміст

 

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

 

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки В складi рiчної iнформацiї Емiтента цiнних паперiв вiдсутнi:

- Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - так як Товариство Лiцензiй не має.

-  Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - так як Емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб.

- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - так як посада корпоративного секретаря на пiдприємствi не передбачена.

- Iнформацiя про рейтингове агентство - так як Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку.

- Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв, так як в звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв не скликались i не проводились.

- Iнформацiя про дивiденди, так як рiшення про нарахування i виплату дивiдендiв загальними зборами акцiонерiв не приймалось, дивiденди не виплачувались.

- Iнформацiя про облiгацiї емiтента - так як Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало.

- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - так  як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.

- Iнформацiя про похiднi цiннi папери - так  як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались.

- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - так як Товариство протягом звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй.

- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - так як дохiд (виручка) Емiтента вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн.

- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - так як Емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв

- Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду - так як протягом звiтного перiоду особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало.

- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття - так як Емiтент випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснював.

- Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття - в зв'язку з їх вiдсутнiстю у Емiтента.

- Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - так як Емiтент iпотечнi сертифiкати не випускав.

- Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН - так як Емiтент сертифiкати ФОН не випускав.

- Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) - так як Емiтент подає текст аудиторського висновку (звiту) у складi регулярної рiчної iнформацiї.

- Звiт про стан об'єкта нерухомостi - так як Емiтент цiльовi облiгацiї не випускав.

- Рiчна фiнансова звiтнiсть - так як Емiтент складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

 

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

 Публічне акцiонерне товариство "Коростенська райагропромтехнiка"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

 ААБ №517645

3. Дата проведення державної реєстрації

 20.01.1992

4.Територія (область)

 Житомирська область

5. Статутний капітал (грн.)

 584809.25

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

50

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

25.99 

 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ГОТОВИХ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ, Н. В. І. У. 

 28.22 

 ВИРОБНИЦТВО ПІДІЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ 

 25.29

 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МЕТАЛЕВИХ БАКІВ, РЕЗЕРВУАРІВ І КОНТЕЙНЕРІВ

10. Органи управління підприємства

Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів заповнення інформації про органи управління емітента акціонерними товариствами не передбачено

       

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 Житомирське РУ ПАТ КБ "Приватбанк"

2) МФО банку

 311744

3) Поточний рахунок

 26001055901429

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 Відділення "Коростенське" ПАТ "ВТБ БАНК"

5) МФО банку

 311767

6) Поточний рахунок

 26007010179754

 

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Мале пiдприємство фiрма автосервiсу "Алан"

02779424

11508 Житомирська область д/н м. Коростень вул.Чапаєва, буд.3

  1.779426368510

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Станом на 31.12.2014 року загальна кiлькiсть акцiонерiв - фiзичних осiб складає 301 оcоба

д/н д/н  д/н

 98.220573631490

Усього

100.000000000000

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Васькiвський Сергiй Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження**

1965

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Фiрма автосервiсу "Алан", директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

20.03.2002 безстроково

 

9) опис    До повноважень посадової особи як генерального директора вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, представлення його iнтересiв у вiдносинах з iншими органiзацiями. Обов'язками генерального директора є органiзацiя виконання завдань, наданих загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товарситва. Загальний стаж роботи посадової особи складає 28 рокiв. Протягом останніх 5 років обіймав посаду генерального директора.

 

В звiтному роцi генеральний директор Товариства не змiнювався. Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої в звітному році винагороди посадовій особі - 13297,81 грн. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.

 

 

 

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фiрма "Алан" в особi Легенчука Миколи Iвановича

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження**

1962

5) освіта**

середня спецiальна

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор Малого пiдприємство фiрма автосервiсу "Алан"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

27.12.2011 на 3 роки

 

9) опис    До повноважень посадової особи як голови Наглядової ради вiдноситься захист прав акцiонерiв Товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу. Обов'язками голови Наглядової ради є координацiя дiяльностi Наглядової ради для належного виконання Наглядовою Радою своїх функцiй, зокрема скликання засiдань наглядової ради, головування на них, затвердження порядку денного засiдань, органiзацiя ведення протоколiв засiдань наглядової ради. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товарситва. Загальний стаж роботи М.I. Легенчука складає 22 роки. Протягом останніх 5 років М.І. Легенчук обіймав посаду директора. В звiтному роцi голова Наглядової ради не змiнювався. Посадовi особи Товариства судимостей за корисливi i посадовi злочини не мають. ПМ.І. Легенчук згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Винагороду за виконання обов'язкiв голови Наглядової ради  посадова особа в звiтному роцi не отримувала. М.І. Легенчук обiймає посаду директора Малого пiдприємства фiрми автосервiсу "Алан" (Житомирська обл., м. Коростень, вул.Чапаєва, буд.3).

 

 

 

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Багiрова Олена Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

середня

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

не працювала, попереднi посади вiдсутнi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

20.03.2002 не визначено

 

9) опис    До повноважень голови Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками голови Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товарситва. Трудовий стаж i попереднi посади, які займала особа протягом останніх 5 років, вiдсутнi. В звiтному роцi голова Ревiзiйної комiсiї Товариства не змiнювалась. Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Винагороду за виконання обов'язкiв голови Ревізійної комісії посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.

 

 

 

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шляга Анатолiй Станiславович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження**

1955

5) освіта**

середня

6) стаж роботи (років)**

42

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

начальник цеху ПАТ "Коростенська райагропромтехнiка"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

27.12.2011 на 3 роки

 

9) опис    До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься захист прав акцiонерiв Товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства, дiяти в iнтересах Товариства. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товарситва. Загальний стаж роботи посадової особи складає 42 роки. Протягом останніз 5 років обіймав посаду начальника цеху по ремонту двигунів. В звiтному роцi змiн щодо даного члена Наглядової ради Товариства не було. Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Винагороду за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.

 

 

 

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Васькiвська Ганна Андрiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження**

1939

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

пенсiонер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

27.12.2011 на 3 роки

 

9) опис    До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься захист прав акцiонерiв Товариства, контроль за дiяльнiстю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства, дiяти в iнтересах Товариства. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товарситва. Загальний стаж роботи посадової особи складає 29 рокiв. Протягом останніх 5 років посад не обіймала. В звiтному роцi змiн щодо даного члена Наглядової ради Товариства не було. Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Винагороду за виконання обов'язкiв члена Наглядової ради посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.

 

 

 

1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лось Віктор Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження**

1974

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "КРАПТ", заступник генерального директора з виробництва

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

27.12.2011 на 3 роки

 

9) опис    До повноважень члена Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товарситва. Протягом останніх 5 років обіймав посаду заступника генерального директора з виробництва. Загальний стаж роботи складає 21 рік. В звiтному роцi змін щодо даного члена Ревiзiйної комiсiї Товариства не було. Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Винагороду за виконання обов'язкiв члена Ревізійної комісії посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

 

 

 

1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Капітула Степан Савич

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н  д/н

4) рік народження**

1950

5) освіта**

середня

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "КРАПТ", електрогазозварювальник

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

20.03.2002 не визначено

 

9) опис    До повноважень члена Ревiзiйної комiсiї вiдноситься здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Обов'язками члена Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства шляхом складання висновкiв та актiв. Повний обсяг прав i обов"язкiв посадової особи викладено в Статутi Товарситва. Протягом останніх 5 років обіймав посаду електрогазозварювальника. Загальний стаж роботи складає 40 років. В звiтному роцi змін щодо даного члена Ревiзiйної комiсiї Товариства не було. Посадова особа судимостей за корисливi i посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Винагороду за виконання обов'язкiв члена Ревізійної комісії посадова особа в звiтному роцi не отримувала. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

 

 

 

 

 

 

 

Последние новости

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Танк- контейнер для траснпорти…

Танк- контейнер для траснпортировки аммиака

Танк- контейнер для транспортировки аммиака купить у производителя КРАПТ Объем емкости 39 куб.м  

Подробнее

Контейнерная авто заправочная …

Контейнерная авто заправочная станция КАЗС 30 куб.м

Топливо- заправочный пункт контейнерного типа объем резервуара для нефтепродуктов 30 куб.м. топливо- заправочная колонка ведомстве...

Подробнее

Емкость для транспортировки ам…

Емкость для транспортировки аммиака контейнерного типа

Расширение ассортимента емкость для аммиака объем 39 куб.м

Подробнее

Котел пищеварочный электрическ…

Котел пищеварочный электрический KRAPT КХЕ

Котел пищеварочный электрический KRAPT рабочим объемом 60, 100, 130, 150, 160, 200, 250, 400 литров Продукция сертифицирована, а...

Подробнее

Производственно-технические услуги

  • 1
  • 2
Prev Next
Ремонт козловых кранов

Ремонт козловых кранов

Ремонт, монтаж, демонтаж, поставка, сервисное обслуживание, обследование, диагностика, покраска, поставка: кран балок, кранов мо...

Ремонт промышленных насосов

Ремонт промышленных насосов

Наши специалисты дадут новую жизнь для вашего насоса и предоставят полный комплекс услуг. Предлагаем следующие виды услуг: 1.Вво...

Ремонт электродвигателей

Ремонт электродвигателей

Электродвигатель — важный элемент производства любого товара вне зависимости от назначения. Двигатель — надежная составная прои...

Грузовые перевозки

Грузовые перевозки

              Грузовые перевозки, в т.ч. негабаритного груза. Вы ищете ответственного и проверенного временем подрядчика, а Ваш...

Услуги автокрана

Услуги автокрана

Услуги автокраном являются одним из самых восстребованных в ряду услуг строительной техники.     Поднятие груза на высоту, пере...

Нестандартное оборудование

Нестандартное оборудование

Мы рады предложить вам услуги по разработке устройств и механизмов, а также изготовлению и разработке нестандартного оборудования....